Artikel
1. Toepasselijkheid


1.1
Op alle bestellingen en overeenkomsten van Gewoon Gezond zijn, bij uitsluiting
van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden,
hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Tilburg en deze zullen door ons op verzoek worden
getoond of toegezonden.


1.2.
Het doen van een bestelling bij Gewoon Gezond houdt in, dat de cliënt de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3
Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met Gewoon Gezond
worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht
blijven.


1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Gewoon Gezond worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Gewoon Gezond ingeschakelde tussenpersonen en
andere derden.


Artikel
2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1
Alle aanbiedingen van Gewoon Gezond zijn vrijblijvend en Gewoon Gezond behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door
Gewoon Gezond. Gewoon Gezond is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gewoon Gezond dit
mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel
3. Prijzen en betalingen


De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros, inclusief
BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.1
Verzendkosten, tenzij anders overeengekomen: vast bedrag, vernoemd in
afrekenprocedure, €5,99. Wijzigingen en tijdelijke aanbiedingen
voorbehouden.


Bestellingen
buiten Nederland zullen apart doch gelijkwaardig worden beoordeeld.


3.2
Betaling dient te geschieden zonder compensatie binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig
(30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft,
tenzij anders overeengekomen.


3.3
Betaling kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het
bankrekeningnummer van Gewoon Gezond, ofwel contant aan het huisadres van Gewoon
Gezond. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de bankrekening van Gewoon Gezond.


3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat
betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering
krijgen van openstaand bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
Gewoon Gezond is de cliënt in kwestie een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan
administratiekosten verschuldigd. Indien Gewoon Gezond haar vordering ter
incasso uitbesteedt, is de cliënt tevens de incassokosten verschuldigd, welke
tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso
geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.


3.5
Indien de cliënt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is
Gewoon Gezond gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na
mededeling van de prijsverhoging door Gewoon Gezond.


3.7
Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening
van de cliënt. Bij terugstorting van het factuurbedrag door Gewoon Gezond, in
geval van teruggave van de producten door de cliënt binnen de garantie en
volgens de garantievoorwaarden, zijn de kosten die Gewoon Gezond maakt voor
internationale betaling, voor rekening van de cliënt.


Artikel
4. Levering & garantie


4.1
De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag van bestelling
verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 1 of 2 werkdagen
bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de
cliënt kunnen worden opgehaald.


4.2
De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het
recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De
cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de
overeenkomst te ontbinden, doch in overleg met Gewoon Gezond.


4.3
Op de door Gewoon Gezond geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie
van 30 dagen. Deze garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van
betreffende bestelling en is alleen van toepassing als het product niet voldoet
aan de verwachtingen naar aanleiding van (telefonisch) verstrekte informatie en
begeleiding via Gewoon Gezond. Indien de cliënt binnen de garantieperiode onder
gelijktijdige terugzending van een product aan Gewoon Gezond schriftelijk te
kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Gewoon Gezond, indien naar
haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat
binnen drie (werk)dagen een nieuw product bij de cliënt wordt afgeleverd. Zowel
de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe
product zal in dat geval door Gewoon Gezond worden
gedragen.


4.4
Mocht blijken dat een of meerdere producten niet aan de verwachting voldoen en
de cliënt voldoet aan medewerking aan de telefonische begeleiding (follow-up) en
opvolgen van ons advies, dan ontvangt de cliënt het volledige aankoopbedrag
binnen vier weken per overmaking op bank-of girorekening terug. De aangebroken
producten met retourformulier dient de cliënt dan wel op eigen kosten binnen 21
dagen, na factuurdatum, te retourneren.


4.5
De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te
komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren
van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet
geaccepteerd.


Artikel
5. Eigendomsvoorbehoud


5.1
Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de
cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Gewoon Gezond
verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds
op het moment van de aflevering op de cliënt over.


Artikel
6. Reclames en aansprakelijkheid


6.1
de cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Gewoon
Gezond daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen
na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,
telefonisch of schriftelijk kennis te geven.


6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Gewoon Gezond de keuze de desbetreffende producten tegen retournering
daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te
restitueren.


6.3
Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,
heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering
aan Gewoon Gezond te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts
geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic
verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de
kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt
komen.


Artikel
7. Privacy


7.1
Alle cliëntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding
openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliënt.
Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden
verwijderd. Voor zover cliënteninformatie nog aanwezig is en de cliënt deze wil
laten verwijderen, kan de cliënt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht
is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.


Artikel
8. Bestellingen/communicatie


8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig
ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Gewoon Gezond, dan
wel tussen Gewoon Gezond en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen de cliënt en Gewoon Gezond, is Gewoon Gezond niet aansprakelijk, tenzij
en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gewoon Gezond.


8.2
Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of
schriftelijk aan Gewoon Gezond worden gesteld. Klachten met betrekking tot het
product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk
in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk
bericht.


Artikel
9. Overmacht


9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gewoon Gezond ingeval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder
dat Gewoon Gezond gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.


9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gewoon Gezond
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.


Artikel
10. Diversen


10.1
Indien de cliënt aan Gewoon Gezond schriftelijk opgave doet van een adres, is
Gewoon Gezond gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de
cliënt aan Gewoon Gezond schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de
bestellingen dienen te worden gezonden.


10.2
Wanneer door Gewoon Gezond gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet
haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De
cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gewoon
Gezond deze Voorwaarden soepel toepast.


10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Gewoon Gezond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door Gewoon Gezond vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare vergelijkbare bepaling.


10.4
Gewoon Gezond is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken
van derden.


Artikel
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.U
kunt ons voor vragen, klachten en opmerkingen bereiken per e-mail of
telefonisch: +31 (0) 76-5876083 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00
uur).


In
het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen
uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V.
worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben
ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte
stellen.


 

Een reactie plaatsen

Top
0

Your Cart